คำอธิบายรายวิชา

youtube                                           google                                               พ.ส.ว.                                   สพม.11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ท 31102                              ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2                                              จำนวน 40 ชั่วโมง                                       จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน

     

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการอ่านออกเสียง  อ่านจับใจความสำคัญ อ่านเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตอบคำถาม การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การเลือกเรื่องที่ฟัง ดู และพูดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ศึกษาวรรณกรรม    วรรณคดี ตลอดจนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อภิปราย วิเคราะห์  สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินปฏิบัติ  และนำเสนอผลการเรียนรู้อย่างมีมารยาท รู้คุณค่าและสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

           

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1                      ท 1.1 ม.4-6/1        ท 1.1 ม.4-6/4         ท 1.1 ม.4-6/6        ท 1.1 ม.4-6/7      

ท 2.1                      ท 2.1 ม.4-6/2        ท 2.1 ม.4-6/3        ท 2.1 ม.4-6/7             

ท 3.1                      ท 3.1 ม.4-6/2        ท 3.1 ม.4-6/3        ท 3.1 ม.4-6/5        ท 3.1 ม.4-6/6    

ท 4.1                      ท 4.1 ม.4-6/1        ท 4.1 ม.4-6/3        ท 4.1 ม.4-6/4        

ท 5.1                      ท 5.1 ม.4-6/2        ท 5.1 ม.4-6/3        ท 5.1 ม.4-6/4        ท 5.1 ม.4-6/6

 

รวม  18  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s