ทุกข์ของชาวนาคุณค่าควรวิเคราะห์

แบบทดสอบ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

แบบทดสอบ “ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ”

คำชี้แจ้ง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ×  ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

๑.  ผู้แต่งทุกข์ของชาวนาในบทกวีคือใคร 

ก.  สมเด็จพระ ฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ข.  สมเด็จพระ ฯ สยามบรมราชกุมารี

ค.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ง.  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 

๒.  ลักษณะคำประพันธ์ประเภทใดไม่ปรากฏในวรรณคดี

ก.  กาพย์ยานี ๑๑

ข.  กลอนเปล่า

ค.  โคลงสี่สุภาพ

ง.  บทความ

 

๓.  บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

ก.  สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข.  สมเด็จ ฯ พระสยามบรมราชกุมารี

ค.  หลี่เซิน

ง.  จิตร  ภูมิศักดิ์

 

๔.  จุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดี คืออะไร

ก.  สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของขุนนาง

ข.  สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของพ่อค้า

ค.  สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของชาวสวน

ง.  สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของชาวนา

 

๕.  บทกวีทั้งสองบท มีสิ่งใดที่เหมือนกัน

ก.  ชาวนาต้องปลูกข้าวเป็นอาชีพ

ข.  ชาวนาหันไปทำงานด้านอุตสาหกรรม

ค.  ความลำบากและยากจนของชาวนา

ง.  ปัญหาการขาดแคลนน้ำทำให้ข้าวตาย

๖.  ข้อใดแสดงถึงการใช้แรงในการทำงาน 

ก.  จากรวงเป็นเม็ดพราว

ข.  เบื้องหลังสิทุกข์ทน

ค.  ระยะทางนั้นเหยียดยาว

ง.  ปูดโปนกี่เส้นเอ็น

 

๗. “ สมัยที่ข้าพเจ้าได้เห็นเอง  ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนัก ” หมายถึงใคร

ก.  สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข.  สมเด็จ ฯ พระสยามบรมราชกุมารี

ค.  หลี่เซิน

ง.  จิตร  ภูมิศักดิ์

 

๘. ขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนแรกในการทำนาแบบดำนาของคนไทย

ก.  การไถนา

ข.  การดำนา

ค.  การเกี่ยวข้าว

ง.  การนวดข้าว

 

๙.  จากบทประพันธ์  คนจีนเริ่มทำนาในฤดูใด

ก.  ฤดูร้อน

ข.  ฤดูใบไม้ร่วง

ค.  ฤดูหนาว

ง.  ฤดูใบไม้ผลิ

 

๑๐. ในการทำนาแต่ละครั้งใช้เวลานานเท่าใด

ก.  ๓  เดือน

ข.  ๔  เดือน

ค.  ๕  เดือน

ง.  ๖  เดือน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s