แบบทดสอบมหาชาติ

แบบทดสอบ มหาชาติ

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

แบบทดสอบ  มหาชาติ

คำชี้แจ้ง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ×  ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

๑.  ผู้แต่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมหาชาติคือใคร 

ก.  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ข.  สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

ค.  มีเป็นจำนวนมาก

ง.  ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

 

๒.  ลักษณะคำประพันธ์ประเภทใดไม่ปรากฏในการแต่งมหาชาติ

ก.  ร่ายโบราณ

ข.  ฉันท์

ค.  โคลงสุภาพ

ง.  ลิลิต

 

๓.  วรรณคดีใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ “ มหาชาติประจำท้องถิ่น ”

ก.  มหาชาติคำหลวง

ข.  ค่าวซอมหาชาติ

ค.  มหาชาติกลอนเทศน์

ง.  เทศน์บุญผะเหวต

 

๔.  จุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดี คืออะไร

ก.  เพื่อบอกเล่าประวัติของพระเทวทัต

ข.  เพื่อบอกเล่าประวัติของพระอานนท์

ค.  เพื่อบอกเล่าประวัติของพระราหุล

ง.  เพื่อบอกเล่าประวัติของพระพุทธองค์

 

๕.  ข้อใดไม่ปรากฏใน “ ทศชาติชาดก ”

ก.  ภูริทัตชาดก

ข.  นารทชาดก

ค.  กากาติชาดก

ง.  สุวรรณสามชาดก

๖.  “ มหาชาติ ” มีจำนวนกัณฑ์ทั้งหมดกี่กัณฑ์ 

ก.  ๑๒ กัณฑ์

ข.  ๑๓ กัณฑ์

ค.  ๑๔ กัณฑ์

ง.  ๑๕ กัณฑ์

 

๗.  องค์ประกอบใดไม่นับเนื่องในมูลเหตุของการเทศนา “ มหาเวสสันดรชาดก ”

ก.  พระสงฆ์ทูลถามข้อสงสัยพระพุทธเจ้า

ข.  พระพุทธองค์เสด็จเทศนาโปรดพุทธบิดา

ค.  พระญาติผู้ใหญ่ไม่ยอมถวายบังคม

ง.  ฝนโบกขรพรรษตกในกรุงกบิลพัสดุ์

 

๘.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของฝนโบกขรพรรษที่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้ตก

ก.  มีสีแดงประดุจน้ำครั่ง

ข.  ไม่ขังอยู่บนพื้นดิน ซึมหายอย่างรวดเร็ว

ค.  มีกลิ่นหอมเหมือนดอกบัว

ง.  ผู้ใดอยากให้เปียกจึงจะเปียก

 

๙.  พระชาติ “ พระเวสสันดร ” บำเพ็ญบารมีใด

ก.  ทานบารมี

ข.  ศีลบารมี

ค.  อธิษฐานบารมี

ง.  ปัญญาบารมี

 

๑๐. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมชาดก

ก.  ชูชก เป็น พระเทวทัต

ข.  พระนางผุสดี เป็น พระนางสิริมหามายา

ค.  พระกัณหา เป็น พระอุบลวรรณาเถรี

ง.  พระเจ้ากรุงสญชัย เป็น พระเจ้าพิมพิสาร

ดาวน์โหลด : แบบทดสอบ มหาชาติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s